KILIM K002

Azeri cover
probably Karabagh
1st quarter 20th C

kilim  k002

detail kilim k002